Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Menadžment sistemi i Quality Assurance

Image

Gospodin Srđan Ubavić, nacionalni ekspert za poboljšanje produktivnosti, IRCA registrovan Lead Assessor i spoljni saradnik Lloyd's Register Quality Assurance, je 06.12.2011. članovima kluba održao predavanje na temu Sertifikacija Menadžment Sistema i Quality Assurance pristup

 

Business Assurance pristup

 

Organizacije se suočavaju sa većim zahtevima vlasnika akcija (klijenti, akcionari i sve zainteresovane strane), sa uslovima poslovanja koji se rapidno menjaju, i sa većom konkurencijom. Rezultat takvih izazova je da organizacije traže efektivniju kontrolu poslovanja, poboljšanje performansi i bolje upravljanje rizikom u svom poslovanju.

 

Organizacije suočavajući se sa ovim izazovima,od sertifikacije, prema različitim standardima, ne očekuju samo verifikaciju da menadžment sistemi ispunjavaju zahteve referentnog standarda već idu i korak dalje, tako što očekuju “dodatnu vrednost” od procesa sertifikacije koji u svom pristupu ima utkan “Business Assurance’ pristup.

 

Moćan alat menadžmenta, koji omogućava da se sagleda cela slika

 

Iako je usaglašenost važan aspekt Business Assurance pristupa, jedinstvena metodologija pretvara proveru-ocenjivanje u moćan alat menadžmenta, za poboljšanje i zaštitu performansi.

 

Razumevanje šta je zaista bitno organizaciji i svim zainteresovanim stranama, pomaže da organizacija poboljša u isto vreme i svoj menadžment sistem, i svoje poslovanje.

 

Business assurance pristup omogućava da se ocenjivanje prilagodi nivou na kojem Kompanijski sistem upravlja rizicima, smanjuje poslovne rizike u svim aspektima (napr. kvalitet, životna sredina, zdravlje i bezbednost na radu), ali istovremeno obezbedjuje usaglašenost sa svim zahtevima odabranog standarda ili sertifikacione šeme.

 

LRQA Business Assurance pristup ima tri temelja koji dodaju vrednost tradicionalnoj sertifikaciji.

 

Metodologija zasnovana na riziku

Razumevanjem strateških i poslovnih planova, i korišćenjem znanja iz privredne oblasti omogućava da se identifikuju ključni rizici, koji su bitni za poslovanje. Time se omogućava da se model menadžment sistema stalno preispituje, da bi se obezbedilo da on uvek uzima u obzir te rizike i da se bavi tim rizicima. Na taj način se takodje obezbedjuje da sistem jeste, i da ostane uvek, kompletan, čvrst i adekvatan. Ovakav pristup omogućava da steknete poverenje i da se pobolja reputacija kompanije kod svih zainteresovanih strana.

 

Praćenje sistema po temama

Nadogradnjom metodologije zasnovane na riziku, aktivnosti praćenja se fokusiraju na kritične teme, koje su najvažnije za poslovanje, te se dotične oblasti detaljno ispituju da bi se testirala efektivnost menadžment sistema. Kada se metodologija zasnovana na riziku, na ovaj način uključi u proces ocenjivanja obezbeđuje se da se provera-ocenjivanje fokusira na ono što je najvažnije i na onoga kome je to najvažnije.

 

Stalno poboljšanje

Efektivnost menadžment sistema „prepuštenog samog sebi“ se tokom vremena smanjuje. Medjutim, kada se efektivno primeni stalno poboljšanje, koristi su dvostruke:

·         Menadžment sistem se poboljšava tako da razvija svoj istinski potencijal

·         poboljšanje se održava u toku dužeg perioda.

 

Rezultat toga – stalno poboljšanje postaje fundamentalna komponenta bilo kojeg menadžment sistema. Ono obezbedjuje da organizacija ima unutrašnju sposobnost da ispuni svoje obaveze, u sadašnjosti i u budućnosti, gradeći poverenje i sigurnost akcionara.

 

Sertifikacijom stvaramo dodatnu vrednost organizacijama, zaposlenima, akcionarima i društvu.